top of page
  • Professor CHEN Xiang MD, PhD

  • Professor HUANG Weihong PhD

  • Dr XIAO Yi MD, PhD

  • Dr Shuang ZHAO MD, PhD

  • HE Xiaoyu

  • HU Po

Department of Dermatology of Xiangya Hospital, Central South University in Changsha, China.: About Us
Department of Dermatology of Xiangya Hospital, Central South University in Changsha, China.: Gallery
bottom of page